university

פתרונות למטלות מהאוניברסיטה הפתוחה

ניתן למצוא כאן את המטלות שכתבתי במחשב במהלך לימודיי באוניברסיטה הפתוחה.

את המטלות כתבתי ב-LaTeX (קומפלו בעזרת XeTeX).

מעבדה בתכנות, 20465 מטלות 2015א

 • 11
 • 21
 • 14 - פרויקט סיום, מימוש של קומפיילר

מערכות הפעלה, 20594 מטלות 2015א

 • 11 - libut, libbinsem
 • 12 - mtmm
 • 13 - ext2

שפות תכנות, 20905 מטלות 2014ב

קומפילציה, 20364 מטלות 2014א

 • 11
 • 12
 • 14
 • 16 - פרויקט סיום, מימוש קומפיילר ל-CPL ב-python

אלגוריתמיקה, 20290 מטלות 2013ג

אוטומטים ושפות פורמליות, 20440 מטלות 2013ב

מבוא לאלגוריתמים, 20407 מטלות 2012א

 • 12 - שיטת האב, עלות העברת פרמטרים, עצים שמאליים (ערמות שמאליות), מיזוג עצים שמאליים.
 • 13 - הסבר יחסית מפורט לשאלה 3 נמצא כאן, ולשאלה 4 כאן
 • 14 - השוואה בין אלגוריתמי מיון bubble sort, bidirectional bubble sort, shakesort.
 • 15 - חסם תחתון למציאת k האיברים הקטנים ביותר, מציאת 4 (או 5) איברים שונים שסכומם z, בעיית הגלישה במערך, פתרון בעיית Compactify-List.
 • 16 - מציאת זוג (או 4) איברים שונים שסכומם z בתוחלת זמן ריצה לינארית (או ריבועית), מיעון פתוח, אלגוריתם חלופי למחיקת צומת מעץ בינארי, שיחזור עץ חיפוש בינארי מסריקה סופית.
 • אוסף בחינות פתורות - תאריך עדכון אחרון 12.02.2012.

אינפי 2, 20212